My, Kancelaria prawna Dr Robert Lewandowski & Partners sp. k. („DLP“) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko za Państwa zgodą, względnie w związku z udzielonym nam zleceniem w uprzednio z Państwem uzgodnionych celach lub, jeśli podstawa prawna wynika z przepisów prawnych o ochronie danych osobowych.

Chcielibyśmy podkreślić, że ochrona sfery prywatności każdego naszego Klienta lub Klientki jest dla nas kwestią najwyższej wagi. Tylko te dane osobowe zostają gromadzone, które są niezbędne do wykonania i realizacji powierzonego nam zlecenia w zakresie obsługi prawnej lub jeżeli przekazaliście nam Państwo swoje dane dobrowolnie.

Będąc naszą Klientką lub naszym Klientem macie Państwo – przy zachowaniu obowiązku poufności – prawo do otrzymania informacji dotyczących przechowywanych danych, ich pochodzenia i odbiorcy, celu ich przetwarzania, jak również jesteście uprawnieni do żądania ich sprostowania, przeniesienia, składania sprzeciwów, ograniczenia ich przetwarzania oraz blokowania, względnie usunięcia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub nieprawidłowy.

O ile dojdzie do zmiany Państwa danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym. Przysługuje Państwu każdorazowo prawo do odwołana udzielonej nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, skierowane na adres naszej kancelarii.

Jeżeli jesteście Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez DLP narusza obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych lub jeżeli Państwa uprawnienia związane z ochroną danych osobowych zostały naruszone, macie Państwo możliwość skierowania skargi do właściwego urzędu. W Polsce instytucją taką jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, PL 00–193 Warszawa.

Ochrona Państwa danych osobowych w naszej kancelarii odbywa się przy zastosowaniu odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków. Te mechanizmy dotyczą w szczególności ochrony przed nieuprawnionym, bezprawnym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, użyciem lub manipulacją. DLP wykorzystuje i przetwarza przekazane nam dane osobowe wyłącznie dla celów zgodnych z umową zlecenia lub po otrzymaniu Państwa zgody lub w innych celach przewidzianych w prawie o danych osobowych. Wyjątek od powyższej zasady stanowi wykorzystywanie danych dla celów statystycznych, pod warunkiem, że przekazane nam dane osobowe będą anonimizowane.

Realizacja udzielonego nam przez Państwa zlecenia wymaga czasami przekazywania dalej Państwa danych do osób trzecich, np. sądów lub urzędów. Dalsze przekazywanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie prawa o danych osobowych, w szczególności w ramach wykonywania Państwa zlecenia lub na podstawie udzielonej nam przez Państwa uprzednio zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Dr Robert Lewandowski & Partners sp. k. w zgodności z ogólnie obowiązującymi ustawowymi przepisami w tym przepisami Rozporządzenia – RODO (WE) 2016/ 679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest spółka Dr Robert Lewandowski & Partners sp. k. z siedzibą w Warszawie (00–738), ul. Sielecka 39 lok. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000275397, NIP: 7010060177 („Administrator”).

 

 

Adres do korespondencji z Administratorem:

DLP Dr Robert Lewandowski & Partners sp. k.
ul. Sielecka 39 lok. 3
00–738 Warszawa

Tel.: 0048 22 10 10 740
Fax: 0048 22 10 10 741

office@drlewandowski.eu